H Ισπανική διακόσμηση!

Η Ισπα­νική αποι­κιακή δια­κό­σμηση είναι πολύ… οικεία σε εμάς τους Έλλη­νες γιατί είναι καθαρά ένα μεσο­γειακό στυλ. Αυτό σημαί­νει ότι μοι­ρά­ζε­ται χαρα­κτη­ρι­στικά από όλες τις χώρες που βρέ­χον­ται από τα νερά της μεσο­γείου, αλλά και από τις χώρες που κάποτε ήταν αποι­κίες μεσο­γεια­κών κρα­τών όπως η Μαυ­ρι­τα­νία και το Μαρόκο.

Απο­τε­λεί όμως ξεχω­ρι­στή κατη­γο­ρία γιατί δια­μορ­φώ­θηκε από τον ντό­πιο πλη­θυ­σμό, τους νοτιαμερικανούς.


H Ισπανική διακόσμηση!H Ισπανική διακόσμηση!

Επί­σης έχει πολλά κοινά με την Country δια­κό­σμηση μόνο που αυτή είναι πολύ πιο απλοϊκή σε σχέση με την Ισπα­νική αποι­κιακή δια­κό­σμηση, τόσο στο αυθεν­τικό της ύφος όσο (και πολύ περισσότερο)στο πιο σύγ­χρονο και κάπως μεταλ­λαγ­μένο, όπως βγαί­νει μέσα από τα σύγ­χρονα Αμε­ρι­κά­νικα των ΗΠΑ σπί­τια, καθώς η Ισπα­νική αποι­κιακή δια­κό­σμηση απο­τε­λεί μία από τις πιο προ­σφι­λής επιλογές.

Τέτοιου είδους σάλες, όπως στην φωτογραφία δεξιά, με την οποία επι­κοι­νω­νούν τα πάνω δωμά­τια, είναι συνη­θι­σμέ­νες. Κάθε της σημείο φιλο­ξε­νεί και ένα χαρα­κτη­ρι­στικό της Ισπα­νι­κής αποι­κια­κής διακόσμησης.

Τα βασικότερα χαρα­κτη­ρι­στικά της είναι δοκά­ρια ξύλινα στην οροφή. Στο πάτωμα κερα­μικά πλα­κά­κια, ή ακόμη και ψηφι­δωτά, πολύ­χρωμα χαλιά μεξι­κά­νικα, ή Agra χει­ρο­ποί­ητα με έντονα ζων­τανά χρώ­ματα. Χρώ­ματα στους τοί­χους όπως τερα­κότα, βαθύ κίτρινο, μπεζ, μωβ ή βαθύ μπλε και κόκ­κινο. Έπι­πλα από ξύλο ρου­στίκ ή σίδερο.

Οι καμ­πύ­λες εσο­χές που παρα­πέμ­πουν σε καμά­ρες είναι ένα ακόμα Ισπα­νικό αποι­κιακό γνώ­ρι­σμα. Το πέτρινο τζάκι είναι το σημείο ανα­φο­ράς του κεν­τρι­κού δωμα­τίου. Τα χρώ­ματα ζεστά, μετα­φέ­ρουν τη φλο­γερή ατμό­σφαιρα της Λατι­νι­κής Αμερικής.

H Ισπανική διακόσμηση!

Οι αντί­κες είναι παν­τα­χού παρού­σες, όπως και τα μπρονζέ κηρο­πή­για. Συνη­θι­σμένο χρώμα στα έπι­πλα του σαλο­νιού η σκούρα καρυ­διά. Το μονα­δικό θέμα στα δια­κο­σμη­τικά και τους πίνα­κες είναι τα θρησκευτικά.

Στην πρώτη φωτογραφία μπορείτε να δείτε τα χαρακτηριστικά υφά­σματα με τα έντονα χρώ­ματα. Πολυ­θρό­νες με ψάθινο πλέγμα και τα κερα­μικά πλα­κά­κια σε μια βεράντα που γίνε­ται ένα με τα υπέ­ροχα ηλιοβασιλέματα!

H Ισπανική διακόσμηση!

Η Ισπα­νική αποι­κιακή δια­κό­σμηση πολ­λές φορές μοιά­ζει με ένα πιο περί­τε­χνο και πιο επί­σημο χωριά­τικο στυλ!

H Ισπανική διακόσμηση!

Το δέρμα στα έπιπλα χρη­σι­μο­ποιεί­ται συχνά, όπως και τα πολύ­χρωμα υφά­σματα που θυμί­ζουν τα χει­ρο­ποί­ητα των Ίνκας.

H Ισπανική διακόσμηση!

Το πιο αυθεν­τικό Ισπα­νικό αποι­κιακό τζάκι είναι αυτό σε σχήμα καμ­πά­νας και στη γωνία του δωμα­τίου. Κι εδώ στον πίνακα η απει­κό­νιση κάποιου αγίου.

H Ισπανική διακόσμηση!

Τού­βλο ανά­μεσα από τα δοκά­ρια στο ταβάνι της κρε­βα­το­κά­μα­ρας. Πέτρι­νες κολώ­νες, ανά­γλυφη ταπε­τσα­ρία και το μπλε και το μωβ στο χαλί την πολυ­θρόνα και τη λάμπα που «παί­ζουν» με το καφέ και μπεζ.

H Ισπανική διακόσμηση!

Μπλε, κόκ­κινο, καφέ. Κου­ρι­στάν χαλιά και πλα­κάκι τερα­κότα. Τα αγα­πη­μένα χρώ­ματα των Λατί­νων. Η ύπαρξη του σφυ­ρή­λα­του σίδε­ρου είναι παν­τού, αλλού με λιγό­τερη παρου­σία, αλλού, όπως εδώ στο κρε­βάτι, με περισσότερη.

 

Πηγή: http://24wro.blogspot.com

Παντελής Παπακωνσταντίνου - Διακοσμητής

Στη διακόσμηση έχει μεγάλη σημασία η ανίχνευση των προσωπικών αναγκών του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
Θα ήθελα να περιγράψω τη διακόσμηση ως ένας πνευματικό μου πάθος και μία συνεχόμενη ανάγκη για αξιόλογα σχέδια και δημιουργίες.
Για συνομιλία στο WhatsApp: https://wa.me/306939323917
Παντελής Παπακωνσταντίνου - Διακοσμητής

Latest posts by Παντελής Παπακωνσταντίνου - Διακοσμητής (see all)

Διέδωσε την αγάπη σου για τη διακόσμηση

Αφήστε μια απάντηση

Εγγραφή στα Νέα Άρθρα μας

Πρόσφατα άρθρα