H Ισπανική διακόσμηση!

H Ισπανική διακόσμηση!

Η Ισπα­νική αποι­κιακή δια­κό­σμηση είναι πολύ… οικεία σε εμάς τους Έλλη­νες γιατί είναι καθαρά ένα μεσο­γειακό στυλ. Αυτό σημαί­νει ότι μοι­ρά­ζε­ται χαρα­κτη­ρι­στικά από όλες τις χώρες που βρέ­χον­ται από τα νερά της μεσο­γείου, αλλά και από τις χώρες που κάποτε ήταν αποι­κίες μεσο­γεια­κών κρα­τών όπως η Μαυ­ρι­τα­νία και το Μαρόκο.

Απο­τε­λεί όμως ξεχω­ρι­στή κατη­γο­ρία γιατί δια­μορ­φώ­θηκε από τον ντό­πιο πλη­θυ­σμό, τους νοτιαμερικανούς.


H Ισπανική διακόσμηση!H Ισπανική διακόσμηση!

Επί­σης έχει πολλά κοινά με την Country δια­κό­σμηση μόνο που αυτή είναι πολύ πιο απλοϊκή σε σχέση με την Ισπα­νική αποι­κιακή δια­κό­σμηση, τόσο στο αυθεν­τικό της ύφος όσο (και πολύ περισσότερο)στο πιο σύγ­χρονο και κάπως μεταλ­λαγ­μένο, όπως βγαί­νει μέσα από τα σύγ­χρονα Αμε­ρι­κά­νικα των ΗΠΑ σπί­τια, καθώς η Ισπα­νική αποι­κιακή δια­κό­σμηση απο­τε­λεί μία από τις πιο προ­σφι­λής επιλογές.

Τέτοιου είδους σάλες, όπως στην φωτογραφία δεξιά, με την οποία επι­κοι­νω­νούν τα πάνω δωμά­τια, είναι συνη­θι­σμέ­νες. Κάθε της σημείο φιλο­ξε­νεί και ένα χαρα­κτη­ρι­στικό της Ισπα­νι­κής αποι­κια­κής διακόσμησης.

Τα βασικότερα χαρα­κτη­ρι­στικά της είναι δοκά­ρια ξύλινα στην οροφή. Στο πάτωμα κερα­μικά πλα­κά­κια, ή ακόμη και ψηφι­δωτά, πολύ­χρωμα χαλιά μεξι­κά­νικα, ή Agra χει­ρο­ποί­ητα με έντονα ζων­τανά χρώ­ματα. Χρώ­ματα στους τοί­χους όπως τερα­κότα, βαθύ κίτρινο, μπεζ, μωβ ή βαθύ μπλε και κόκ­κινο. Έπι­πλα από ξύλο ρου­στίκ ή σίδερο.

Οι καμ­πύ­λες εσο­χές που παρα­πέμ­πουν σε καμά­ρες είναι ένα ακόμα Ισπα­νικό αποι­κιακό γνώ­ρι­σμα. Το πέτρινο τζάκι είναι το σημείο ανα­φο­ράς του κεν­τρι­κού δωμα­τίου. Τα χρώ­ματα ζεστά, μετα­φέ­ρουν τη φλο­γερή ατμό­σφαιρα της Λατι­νι­κής Αμερικής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:  Πράσινη Διακόσμηση και Υπερ-Βιώσιμοι Χώροι. Νερό-12ος Κανόνας

H Ισπανική διακόσμηση!

Οι αντί­κες είναι παν­τα­χού παρού­σες, όπως και τα μπρονζέ κηρο­πή­για. Συνη­θι­σμένο χρώμα στα έπι­πλα του σαλο­νιού η σκούρα καρυ­διά. Το μονα­δικό θέμα στα δια­κο­σμη­τικά και τους πίνα­κες είναι τα θρησκευτικά.

Στην πρώτη φωτογραφία μπορείτε να δείτε τα χαρακτηριστικά υφά­σματα με τα έντονα χρώ­ματα. Πολυ­θρό­νες με ψάθινο πλέγμα και τα κερα­μικά πλα­κά­κια σε μια βεράντα που γίνε­ται ένα με τα υπέ­ροχα ηλιοβασιλέματα!

H Ισπανική διακόσμηση!

Η Ισπα­νική αποι­κιακή δια­κό­σμηση πολ­λές φορές μοιά­ζει με ένα πιο περί­τε­χνο και πιο επί­σημο χωριά­τικο στυλ!

H Ισπανική διακόσμηση!

Το δέρμα στα έπιπλα χρη­σι­μο­ποιεί­ται συχνά, όπως και τα πολύ­χρωμα υφά­σματα που θυμί­ζουν τα χει­ρο­ποί­ητα των Ίνκας.

H Ισπανική διακόσμηση!

Το πιο αυθεν­τικό Ισπα­νικό αποι­κιακό τζάκι είναι αυτό σε σχήμα καμ­πά­νας και στη γωνία του δωμα­τίου. Κι εδώ στον πίνακα η απει­κό­νιση κάποιου αγίου.

H Ισπανική διακόσμηση!

Τού­βλο ανά­μεσα από τα δοκά­ρια στο ταβάνι της κρε­βα­το­κά­μα­ρας. Πέτρι­νες κολώ­νες, ανά­γλυφη ταπε­τσα­ρία και το μπλε και το μωβ στο χαλί την πολυ­θρόνα και τη λάμπα που «παί­ζουν» με το καφέ και μπεζ.

H Ισπανική διακόσμηση!

Μπλε, κόκ­κινο, καφέ. Κου­ρι­στάν χαλιά και πλα­κάκι τερα­κότα. Τα αγα­πη­μένα χρώ­ματα των Λατί­νων. Η ύπαρξη του σφυ­ρή­λα­του σίδε­ρου είναι παν­τού, αλλού με λιγό­τερη παρου­σία, αλλού, όπως εδώ στο κρε­βάτι, με περισσότερη.

 

Πηγή: http://24wro.blogspot.comΔιάδωσε την αγάπη σας για τη διακόσμηση

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top