Αμερικανικός Μοντερνισμός. Τι είναι; Υπάρχει;

Το design του κάθε λαού διαμορφώνεται ανάλογα με τον πολιτισμό και την ιδιο­συγ­κρα­σία του. Όψιμος λοιπόν πως ήταν και είναι ο αμε­ρι­κα­νι­κός πολιτισμός, δανείζεται πολλά από τους…

υπόλοιπους πολι­τι­σμούς, και ως γνω­στό αυτοί που είχαν την μεγα­λύ­τερη επί­δραση στην αμε­ρι­κα­νική κουλ­τούρα ήταν οι Γάλ­λοι, οι Άγγλοι και οι Ισπα­νοί. Όμοια συνέβη και με το design! Δημιούρ­γησε ένα άκαμ­πτο, μονό­τονο και βαρύ­γδουπο ύφος δανει­ζό­μενη στοι­χεία από αυτούς τους τρεις πολι­τι­σμούς, χωρίς καμία ουσια­στική συνει­σφορά στο παγ­κό­σμιο design.

Αμερικανικός Μοντερνισμός. Τι είναι; Υπάρχει;


Εκτός από το Art Deco, που και αυτό έχει επιρ­ροές κυρίως από την Γαλ­λία, ήταν ένα ύφος, από τα σημαν­τι­κό­τερα, που ανα­δεί­χθηκε κυρίως από τον αμε­ρι­κανικό κινη­μα­το­γράφο, παρά από τη χρήση του στις κατοικίες.

Σήμερα, οι σχεδιαστές στην Αμε­ρική μιλάνε για έναν Αμε­ρι­κα­νικό Μοντερ­νι­σμό!

Αμερικανικός Μοντερνισμός. Τι είναι; Υπάρχει;Ένα καλό παρά­δειγμα είναι η κατοι­κία που παρου­σιά­ζουμε παρα­κάτω, στην οποία εύκολα δια­κρί­νε­ται η αδυ­να­μία του να απο­χω­ρι­στούν όλα τα γνω­στά στε­ρε­ό­τυπά τους, εισά­γουν όμως και στοι­χεία από το Art Deco.

Θα έχετε συναν­τή­σει πολ­λές φορές τελευ­ταία τον όρο mid century, είναι η δια­κό­σμηση που προ­κύ­πτει από τη χρήση επί­πλων της χρυ­σής επο­χής του σχε­δια­σμού, η εποχή που έβγαλε τα modern classic, από το 1933 έως το 1965.

Αμερικανικός Μοντερνισμός. Τι είναι; Υπάρχει;Ας μην γίνει η παρα­νόηση ότι ο Αμε­ρι­κα­νι­κός Μοντερ­νι­σμός είναι το ίδιο με το mid century ή το Art Deco, αλλά είναι από τα στοι­χεία που το χαρα­κτη­ρί­ζουν. Το mid century όμως είναι μία ακόμη παρα­νόηση της αμε­ρι­κα­νι­κής σύγ­χρο­νης δια­κό­σμη­σης, καθώς πήραν το ευρω­παϊκό mid century, βάλανε έπι­πλα Art Deco, κρά­τη­σαν και κάποιες από τις κλη­ρο­νο­μι­κές ασθέ­νειες της παλιάς αμε­ρι­κανι­κής δια­κό­σμη­σης και αυτό το ονο­μά­ζουν Αμε­ρι­κα­νικό Μοντερ­νι­σμό.

Αμερικάνικος Μοντερνισμός. Τι είναι; Υπάρχει;Αμερικάνικος Μοντερνισμός. Τι είναι; Υπάρχει;Πάν­τως ένα τέτοιο σπίτι όλοι θα το ζηλεύαμε!!

Παντελής Παπακωνσταντίνου - Διακοσμητής
Διέδωσε την αγάπη σου για τη διακόσμηση
  • 2
    Shares

Αφήστε μια απάντηση

Εγγραφή στα Νέα Άρθρα μας

Πρόσφατα άρθρα