Αμερικανικός Μοντερνισμός. Τι είναι; Υπάρχει;

Το design του κάθε λαού διαμορφώνεται ανάλογα με τον πολιτισμό και την ιδιο­συγ­κρα­σία του. Όψιμος λοιπόν πως ήταν και είναι ο αμε­ρι­κα­νι­κός πολιτισμός, δανείζεται πολλά από τους…

υπόλοιπους πολι­τι­σμούς, και ως γνω­στό αυτοί που είχαν την μεγα­λύ­τερη επί­δραση στην αμε­ρι­κα­νική κουλ­τούρα ήταν οι Γάλ­λοι, οι Άγγλοι και οι Ισπα­νοί. Όμοια συνέβη και με το design! Δημιούρ­γησε ένα άκαμ­πτο, μονό­τονο και βαρύ­γδουπο ύφος δανει­ζό­μενη στοι­χεία από αυτούς τους τρεις πολι­τι­σμούς, χωρίς καμία ουσια­στική συνει­σφορά στο παγ­κό­σμιο design.

Αμερικανικός Μοντερνισμός. Τι είναι; Υπάρχει;


Εκτός από το Art Deco, που και αυτό έχει επιρ­ροές κυρίως από την Γαλ­λία, ήταν ένα ύφος, από τα σημαν­τι­κό­τερα, που ανα­δεί­χθηκε κυρίως από τον αμε­ρι­κανικό κινη­μα­το­γράφο, παρά από τη χρήση του στις κατοικίες.

Σήμερα, οι σχεδιαστές στην Αμε­ρική μιλάνε για έναν Αμε­ρι­κα­νικό Μοντερ­νι­σμό!

Αμερικανικός Μοντερνισμός. Τι είναι; Υπάρχει;Ένα καλό παρά­δειγμα είναι η κατοι­κία που παρου­σιά­ζουμε παρα­κάτω, στην οποία εύκολα δια­κρί­νε­ται η αδυ­να­μία του να απο­χω­ρι­στούν όλα τα γνω­στά στε­ρε­ό­τυπά τους, εισά­γουν όμως και στοι­χεία από το Art Deco.

Θα έχετε συναν­τή­σει πολ­λές φορές τελευ­ταία τον όρο mid century, είναι η δια­κό­σμηση που προ­κύ­πτει από τη χρήση επί­πλων της χρυ­σής επο­χής του σχε­δια­σμού, η εποχή που έβγαλε τα modern classic, από το 1933 έως το 1965.

Αμερικανικός Μοντερνισμός. Τι είναι; Υπάρχει;Ας μην γίνει η παρα­νόηση ότι ο Αμε­ρι­κα­νι­κός Μοντερ­νι­σμός είναι το ίδιο με το mid century ή το Art Deco, αλλά είναι από τα στοι­χεία που το χαρα­κτη­ρί­ζουν. Το mid century όμως είναι μία ακόμη παρα­νόηση της αμε­ρι­κα­νι­κής σύγ­χρο­νης δια­κό­σμη­σης, καθώς πήραν το ευρω­παϊκό mid century, βάλανε έπι­πλα Art Deco, κρά­τη­σαν και κάποιες από τις κλη­ρο­νο­μι­κές ασθέ­νειες της παλιάς αμε­ρι­κανι­κής δια­κό­σμη­σης και αυτό το ονο­μά­ζουν Αμε­ρι­κα­νικό Μοντερ­νι­σμό.

Αμερικάνικος Μοντερνισμός. Τι είναι; Υπάρχει;Αμερικάνικος Μοντερνισμός. Τι είναι; Υπάρχει;Πάν­τως ένα τέτοιο σπίτι όλοι θα το ζηλεύαμε!!

Διέδωσε την αγάπη σου για τη διακόσμηση

About Παντελής Παπακωνσταντίνου - Διακοσμητής

Στη διακόσμηση έχει μεγάλη σημασία η ανίχνευση των προσωπικών αναγκών του ιδιοκτήτη του ακινήτου . Θα ήθελα να περιγράψω τη διακόσμηση ως ένας πνευματικό μου πάθος και μία συνεχόμενη ανάγκη για αξιόλογα σχέδια και δημιουργίες.

Για συνομιλία στο WhatsApp

Αφήστε μια απάντηση

Εγγραφή στα Νέα Άρθρα μας

Πρόσφατα άρθρα